A- A+
(THO) - Ngày 8-5-2012, Tỉnh ủy Thanh Hóa có Công văn số 361-CV/T.U về việc tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Nội dung như sau:
Ngày 29-3-2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 26-KH/T.U, về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các ban: Tổ chức, Tuyên giáo, Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản hướng dẫn việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Qua theo dõi, chỉ đạo cho thấy, đến nay, nhiều đơn vị đã bám sát kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết nghiêm túc theo đúng yêu cầu đề ra. Đến ngày 30-4-2012, có 33/35 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai đến cán bộ chủ chốt, đạt 94,3%; có 2 đảng bộ triển khai đầu tháng 5-2012.
 
Bên cạnh những đảng bộ thực hiện nghiêm túc, vẫn còn một số ít đảng bộ tổ chức hội nghị triển khai quán triệt nghị quyết chậm về thời gian so với kế hoạch chung của tỉnh; một số đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy bố trí thời gian tổ chức hội nghị chỉ trong 1 ngày, một số đảng bộ cơ sở bố trí thời gian tổ chức hội nghị chỉ trong 0,5 ngày đến 1 ngày; thời lượng dành cho thảo luận và ý kiến thảo luận ít, còn hình thức, chiếu lệ; trách nhiệm của tập thể, nhất là trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu ở một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa cao; việc các tập thể và cá nhân mỗi người phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, làm ngay những việc có thể làm, không chờ đợi chưa được nhiều, chưa rõ nét.

Nhằm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung 4 theo đúng tinh thần Chỉ thị 15-CT/T.Ư của Bộ Chính trị; Kế hoạch 26-KH/T.U của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, yêu cầu các cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

Chỉ đạo, tổ chức các hội nghị quán triệt triển khai nghị quyết phải bảo đảm tiến độ theo Kế hoạch 26-KH/T.U của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đối với cấp cơ sở: hoàn thành trước ngày 30-5-2012; thời gian hội nghị 1,5 ngày. Hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết phải bố trí thời gian cho thảo luận một cách thỏa đáng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, kế hoạch, cách thức tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.

Báo cáo viên quán triệt nghị quyết phải là thường trực cấp ủy, người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị.
Hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) cho cán bộ chủ chốt của huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã nghỉ hưu đang sinh sống, sinh hoạt Đảng tại địa phương, đơn vị và hướng dẫn việc lấy ý kiến góp ý đối với tập thể và cá nhân cán bộ phải do Ban Thường vụ cấp ủy chủ trì và tổ chức.

Quán triệt sâu sắc quan điểm tự phê bình và phê bình vừa là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đồng thời là yêu cầu cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Đề cao, khuyến khích tinh thần tự giác tự phê bình và phê bình của mỗi người, nhất là sự nêu gương bằng hành động thực tế của cấp trên, của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm ngay, không chờ đến khi tổ chức hội nghị kiểm điểm, không chờ sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành cơ chế, chính sách mới thực hiện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc thường xuyên báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan Trung ương.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán