A- A+
(THO) - Để giải quyết dứt điểm việc khen thưởng cho những người có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đến nay chưa được khen thưởng theo chỉ đạo tại Công văn số 837/BTĐKT-Vụ III ngày 27-5-2011 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, ngày 21-9-2011, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Văn Chiến đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu giám đốc các sở, trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện những nội dung sau đây:
    Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cấp xã về chủ trương giải quyết dứt điểm khen thưởng tổng kết kháng chiến tồn đọng để những người có thành tích tham gia kháng chiến mà chưa được khen thưởng biết, tiến hành kê khai thành tích, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xét khen thưởng theo quy định.
 
    Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, bố trí cán bộ, công chức có chuyên môn để hướng dẫn đối tượng kê khai thành tích, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định đề nghị cấp có thẩm quyền xét khen thưởng. Việc xét duyệt khen thưởng phải đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm nguyên tắc: chính xác, đúng thành tích, đúng đối tượng, không bỏ sót đối tượng và đúng thời gian quy định.
 
    Đối với những huyện, thị xã, thành phố còn nhiều đối tượng khen thưởng kháng chiến tồn đọng, chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố cần quan tâm chỉ đạo, bố trí cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trực tiếp phụ trách các xã, phường, thị trấn, để hướng dẫn kê khai thành tích, hoàn chỉnh hồ sơ, bảo đảm thực hiện hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra.
 
    Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo rà soát, thống kê các trường hợp đã kê khai thành tích nhưng hồ sơ chưa đủ căn cứ pháp lý để xét khen thưởng theo quy định đang tồn đọng ở địa phương, đơn vị; hướng dẫn đối tượng bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định đối với những trường hợp không đủ điều kiện xét khen thưởng, trả lại hồ sơ và giải thích rõ lý do, tránh tình trạng làm mất thời gian, công sức và đi lại nhiều lần cho đối tượng.
 
    Về kinh phí thực hiện việc khen thưởng tổng kết kháng chiến tồn đọng, UBND các huyện, thị xã, thành phố trích từ quỹ thi đua khen thưởng và nguồn ngân sách địa phương đã được phân bổ trong năm 2011 để triển khai thực hiện.
 
    Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể việc khen thưởng tổng kết kháng chiến tồn đọng để triển khai thực hiện; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện bảo đảm đúng tiến độ mà Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã đề ra.
 
    Giải quyết dứt điểm khen thưởng tổng kết kháng chiến tồn đọng là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đối với những người có công trong hai cuộc kháng chiến. Vì vậy, yêu cầu giám đốc các sở, trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện, bảo đảm hoàn thành đúng thời gian và theo đúng quy định.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán