A- A+
(THO) - Sáng 22-10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) tới các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc; các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể cấp tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh; chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông báo một số nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI), diễn ra từ ngày 30-9 đến ngày 9-10-2013 tại Hà Nội.

Hội nghị Trung ương 8 đã thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về kinh tế - xã hội; công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và một số vấn đề quan trọng khác liên quan đến công tác xây dựng Đảng...

Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) đã tập trung đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội đất nước thời gian qua, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2014 và 2015 là tiếp tục kiên trì mục tiêu tổng quát do Đại hội XI của Đảng đã đề ra, nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện mục tiêu: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; phục hồi nhịp độ tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh... Về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, hội nghị thống nhất: Hiến pháp là văn kiện chính trị - pháp lý cơ bản điều chỉnh những quan hệ xã hội quan trọng nhất, có tính nền tảng, thể hiện bản chất của Nhà nước và chế độ. Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, thảo luận, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) góp phần quan trọng tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới đất nước; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc...

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các đại biểu tiếp thu, nghiên cứu kỹ và tiến hành quán triệt đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong bộ máy tổ chức và toàn xã hội nhằm thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI).

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán