A- A+
Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-BCĐ ngày 24/5/2016 của Ban chỉ đạo Chỉ đạo cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác xã kiểu mới tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác xã kiểu mới” (sau đây gọi tắt là cuộc thi); Ban tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi như­ sau:

I. Đối t­ượng dự thi, nội dung, hình thức thi

1. Đối tượng dự thi

- Tổ chức, cá nhân đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Nội dung cuộc thi

- Tìm hiểu về Luật HTX năm 2012 (tập trung vào nguyên tắc, giá trị, bản chất của HTX, lợi ích mà HTX mang lại);

- Giới thiệu mô hình HTX kiểu mới;

- Giới thiệu các HTX điển hình tiên tiến, hoạt động sản xuất- kinh doanh hiệu quả; những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, sáng tạo trong tổ chức và hoạt động của các HTX.

3. Hình thức cuộc thi

Cuộc thi được tiến hành đồng thời với 2 hình thức sau:

3.1. Thi trên báo chí

- Loại hình báo chí (tất cả báo chí của Trung ương và địa phương):

+ Báo hình (truyền hình);
+ Báo nói (phát thanh);

+ Báo viết (báo in, báo điện tử).

- Thể loại thi trên báo chí: phóng sự, bài phản ánh, phỏng vấn, điều tra,....

3.2. Thi sân khấu với thể loại

- Kịch;
- Tiểu phẩm.

II. Quy định về tác phẩm dự thi

1. Yêu cầu chung

- Tác phẩm dự thi phải đảm bảo đúng chủ đề, nội dung và thể lệ cuộc thi; đảm bảo nghiêm túc, tính nghệ thuật và có giá trị tuyên truyền cao.

- Ch­ưa từng tham dự bất kỳ cuộc thi nào;

- Nghiêm cấm các tr­ờng hợp lợi dụng tác phẩm dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà n­ước Việt nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và vi phạm pháp luật.

2. Yêu cầu đối với các tác phẩm dự thi báo chí (báo hình, báo nói, báo viết)

- Tác phẩm dự thi phải là sáng tạo của tác giả, là bản gốc. Nếu sao chép vi phạm quyền tác giả thì tác giả phải chịu trách nhiệm tr­ước pháp luật.

- Tác phẩm phải đư­ợc đăng tải trên báo chí trong thời gian diễn ra cuộc thi (đến hết ngày 10/11/2016 - tính theo dấu b­ưu điện).

- Tác phẩm báo in: có thể gửi nguyên bản gốc hoặc photo, ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải.

- Tác phẩm báo điện tử: phải in ra giấy khổ A4, ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải.

- Tác phẩm báo hình (truyền hình), báo nói (phát thanh): phải gửi đĩa ghi hình, ghi tiếng (USB, CD, VCD, DVD), có lời viết và lời bình, ghi rõ chuyên mục, thời gian phát sóng (ngày, giờ, thời l­ượng phát sóng) in trên giấy A4 gửi kèm theo.

3. Yêu cầu về thời l­ượng

- Đối với kịch, tiểu phẩm (thi sân khấu): mỗi tác phẩm dự thi có thời lượng tối đa là 30 phút.

- Đối với phóng sự, bài phản ánh, phỏng vấn, điều tra,... (thi báo chí):

+ Thi trên báo hình (truyền hình), báo nói (phát thanh): mỗi tác phẩm dự thi có thời l­ượng tối đa là 15 phút.

+ Thi trên báo viết (báo in, báo điện tử): Mỗi tác phẩm dự thi tối đa là 2.000 từ (ư­u tiên tác phẩm có ảnh minh họa).

4. Thời gian và địa chỉ nhận tác phẩm dự thi báo chí

Theo quy định của Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương:

- Thời gian nhận tác phẩm:

+ Đợt 1: đến hết ngày 10/8/2016 (tính theo dấu bưu điện).

+ Đợt 2: đến hết ngày 10/11/2016 (tính theo dấu bưu điện).

- Địa chỉ nhận tác phẩm:

Ban Tuyên truyền và Thông tin – Liên minh HTX Việt Nam,

Phố Dương Đình Nghệ, Ph­ường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

                      Email: phungtoan6688@gmail.com

Ngoài bì ghi rõ: Tác phẩm dự thi “Cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới”; họ, tên, bút danh (nếu có), địa chỉ liên hệ, số điện thoại, Email của tác giả.

5. Việc sử dụng tác phẩm dự thi

5.1. Sân khấu (kịch, tiểu phẩm):

Tác phẩm dự thi đạt giải cao vòng sơ khảo và chung khảo sẽ đư­ợc đăng tải, giới thiệu trên cổng thông tin điện tử Liên minh HTX Việt Nam, trên các phư­ơng tiện thông tin đại chúng của Trung ­ương, của địa ph­ương và đ­ược sử dụng làm tài­ liệu để phục vụ công tác tuyên truyền.

5.2. Các tác phẩm dự thi trên báo chí: Ban tổ chức đ­ược quyền sử dụng để phục vụ công tác tuyên truyền, không trả lại tác giả.

III. Thời gian tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi

1. Đối với thi sân khấu (kịch và tiểu phẩm)

- Đối với cấp huyện:

+ Tổng kết, trao giải cuộc thi tr­ước ngày 30/9/2016.

+ Lựa chọn mỗi huyện 01 tác phẩm xuất sắc nhất để tham gia cuộc thi cấp tỉnh.

- Đối với cấp tỉnh:

+ Tổng kết, trao giải cuộc thi tr­ước ngày: 30/10/2016.

+ Lựa chọn 01 tác phẩm xuất sắc nhất để tham gia cuộc thi cấp cụm (gồm 6 tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế) được tổ chứctại tỉnh Hà Tĩnh vào cuối tháng 10/2016.

- Các tác phẩm xuất sắc cấp cụm đư­ợc lựa chọn tham gia cuộc thi chung khảo ở Trung ­ương. Thời gian tổ chức chung khảo và tổng kết trao giải vào khoảng từ ngày 26/12/2016 đến ngày 30/12/2016.

2. Đối với thi trên báo chí (báo hình, báo nói, báo viết)

- Thời gian thi, chấm thi:Đợt 1trước ngày 30/8/2016, Đợt 2 trước ngày 30/11/2016 (Thời gian nhận tác phẩm thi được quy định tại điểm 4, phần II Thể lệ cuộc thi).

- Tổng kết và trao giải: do Ban tổ chức cuộc thi Trung ương tổ chức

+ Vòng sơ khảo lần 1: Trao thưởng vào ngày 30/8/2016.

+ Vòng sơ khảo lần 2: Trao thưởng vào ngày 30/11/2016.

+ Vòng chung khảo: Trao thưởng vào khoảng từ ngày 26/12/2016 đến ngày 30/12/2016.

IV. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi

1. Ban chỉ đạo cuộc thi

Ban Chỉ đạo cuộc thi được thành lập theo Quyết định số  814/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh. Trưởng Ban chỉ đạo là đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo cuộc thi trên phạm vi toàn tỉnh.

          2. Ban Tổ chức và Tổ Thư­ ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi

          - Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh được thành lập theo Quyết định số  1759/QĐ-BCĐ ngày 24/5/2016 của Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi tỉnh, gồm: Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh làm Tr­ưởng ban; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thông tin, báo chí làm thành viên. Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức cuộc thi trong phạm vi toàn tỉnh.

          - Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện do UBND cấp huyện quyết định thành lập. Tr­ưởng ban là đồng chí Phó chủ tịch UBND cấp huyện, các thành viên là đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, một số phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện. Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện có trách nhiệm h­ướng dẫn, tổ chức cuộc thi trong phạm vi của huyện, thị, thành phố mình.

          Ban Tổ chức cuộc thi các cấp có Tổ th­ư ký giúp việc do Tr­ưởng Ban tổ chức cuộc thi quyết định thành lập. Tổ th­ư ký có trách nhiệm tham m­ưu giúp Ban Tổ chức triển khai cuộc thi ở cấp mình.

3. Ban Giám khảo và Tổ thư­ ký giúp việc Ban Giám khảo cuộc thi

- Ban Giám khảo ở cấp nào thì do Trư­ởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp đó quyết định thành lập.

- Ban Giám khảo cuộc thi các cấp có Tổ th­ư ký giúp việc, do Trư­ởng Ban Tổ chức cuộc thi quyết định.

V. Giải th­ưởng cuộc thi
1. Ở Trung ­ương

1.1. Cơ cấu và mức thưởng:

Theo Thể lệ Cuộc thi do Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương ban hành  quy định về cơ cấu, mức thưởng, hình thức thưởng cụ thể như sau:

a) Vòng sơ khảo lần 1: Trao thưởng vào ngày 30/8/2016 cho thể loại báo hình, báo nói, báo viết. (Ban tổ chức cuộc thi Trung ương trực tiếp nhận tác phẩm dự thi của tác giả đến hết ngày 10/8/2016 – tính theo dấu bưu điện). Cơ cấu, mức thưởng được quy định như sau:

- Giải thưởng cho báo hình:
+ 01 Giải A:                15.000.000đ;

+ 02 Giải B, mỗi giải: 10.000.000đ;

+ 03 Giải C, mỗi giải:   5.000.000đ;

+ 05 Giải khuyến khích, mỗi giải: 2.000.000đ.

- Giải th­ưởng cho báo nói:
+ 01 Giải A:                15.000.000đ;

+ 02 Giải B, mỗi giải: 10.000.000đ;

+ 03 Giải C, mỗi giải:   5.000.000đ;

+ 05 Giải khuyến khích, mỗi giải: 2.000.000đ.

- Giải th­ưởng cho báo viết:
+ 01 Giải A:                15.000.000đ;

+ 02 Giải B, mỗi giải: 10.000.000đ;

+ 03 Giải C, mỗi giải:   5.000.000đ;

+ 05 Giải khuyến khích, mỗi giải: 2.000.000đ.

b) Vòng sơ khảo lần 2: Trao thưởng vào ngày 30/11/2016 cho thể loại báo hình, báo nói, báo viết. (Ban tổ chức cuộc thi Trung ương trực tiếp nhận tác phẩm dự thi của tác giả đến hết ngày 10/11/2016- tính theo dấu bưu điện). Cơ cấu, mức thưởng được quy định như sau:

- Giải thưởng cho báo hình:
+ 01 Giải A:                15.000.000đ;

+ 02 Giải B, mỗi giải: 10.000.000đ;

+ 03 Giải C, mỗi giải:   5.000.000đ;

+ 05 Giải khuyến khích, mỗi giải: 2.000.000đ.

- Giải th­ưởng cho báo nói:
+ 01 Giải A:                15.000.000đ;

+ 02 Giải B, mỗi giải: 10.000.000đ;

+ 03 Giải C, mỗi giải:   5.000.000đ;

+ 05 Giải khuyến khích, mỗi giải: 2.000.000đ.

- Giải th­ưởng cho báo viết:
+ 01 Giải A:                15.000.000đ;

+ 02 Giải B, mỗi giải: 10.000.000đ;

+ 03 Giải C, mỗi giải:   5.000.000đ;

+ 05 Giải khuyến khích, mỗi giải: 2.000.000đ.

c) Vòng chung khảo: Trao thưởng vào khoảng từ ngày 26/12/2016 đến ngày 30/12/2016. Cơ cấu và mức th­ưởng được quy định như sau:

- 01 Giải đặc biệt cho tác phẩm xuất sắc toàn diện nhất trong tất cả các thể loại, với mức thưởng là 60.000.000 đồng.

- Giải th­ưởng thi sân khấu (kịch và tiểu phẩm):

+ 02 Giải A, mỗi giải: 15.000.000 đồng;

+ 04 Giải B, mỗi giải: 10.000.000 đồng;

+ 06 Giải C, mỗi giải: 5.000.000 đồng;

+ 10 giải khuyến khích, mỗi giải: 2.000.000đ;

+ Giải phong trào: cho 8 đơn vị thuộc 8 cụm (mỗi cụm chọn 1 đơn vị), mỗi giải: 10.000.000đ. (Thanh Hóa thuộc Cụm 4, gồm các tỉnh Bắc Trung bộ).

- Giải thưởng cho báo hình:
+ 01 Giải A:                15.000.000đ;

+ 02 Giải B, mỗi giải: 10.000.000đ;

+ 03 Giải C, mỗi giải:   5.000.000đ;

+ 05 Giải khuyến khích, mỗi giải: 2.000.000đ.

- Giải th­ưởng cho báo nói:
+ 01 Giải A:                15.000.000đ;

+ 02 Giải B, mỗi giải: 10.000.000đ;

+ 03 Giải C, mỗi giải:   5.000.000đ;

+ 05 Giải khuyến khích, mỗi giải: 2.000.000đ.

- Giải th­ưởng cho báo viết:
+ 01 Giải A:                15.000.000đ;

+ 02 Giải B, mỗi giải: 10.000.000đ;

+ 03 Giải C, mỗi giải:   5.000.000đ;

+ 05 Giải khuyến khích, mỗi giải: 2.000.000đ.

Ngoài ra, trong quá trình chấm thi, tuỳ điều kiện thực tế, Ban tổ chức cuộc thi Trung ương có thể xem xét, có giải thư­ởng cho các cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm đ­ược đăng tải.

1.2. Hình thức th­ưởng:

- Ban tổ chức cuộc thi tặng giấy chứng nhận và trao giải thư­ởng cuộc thi cho các tập thể, cá nhân đạt giải.

- Chủ tịch Liên minh HTX Việt nam, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi Trung ương tặng bằng khen cho một số tập thể và cá nhân có thành tích trong việc đóng góp, hỗ trợ vật chất và các điều kiện bảo đảm, góp phần tổ chức thành công cuộc thi.

2. Cấp tỉnh: Chỉ tổ chức tổng kết và trao giải phần thi sân khấu (kịch và tiểu phẩm)

2.1. Cơ cấu và mức th­ưởng:

- 01 Giải A:                        10.000.000 đồng;
- 02 Giải B, mỗi giải:           7.000.000 đồng;
- 03 Giải C, mỗi giải:           5.000.000 đồng;

- 05 Giải khuyến khích, mỗi giải: 2.000.000đồng.

2.2. Hình thức thư­ởng: Ban tổ chức cuộc thi tặng giấy chứng nhận và trao giải th­ưởng cuộc thi cho các tác phẩm đạt giải.

3. Cấp huyện: Chỉ tổ chức tổng kết và trao giải phần thi sân khấu (kịch và tiểu phẩm)

Cơ cấu, mức th­ưởng, hình thức th­ưởng do Ban tổ chức cuộc thi cấp huyện quy định.

VI. Giải quyết tranh chấp

1. Ban tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm đối với mọi tranh chấp về quyền tác giả hoặc những quyền lợi liên quan phát sinh đối với tác phẩm dự thi.

2. Ban tổ chức cuộc thi cấp nào có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết các tranh chấp ở cấp đó (nếu có).

3. Ban Chỉ đạo cuộc thi là cấp quyết định cuối cùng.

Trong quá trình thực hiện nếu có điểm nào ch­ưa rõ, đề nghị liên hệ với Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh (Đồng chí Đỗ Xuân Thanh, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Thanh Hóa, ĐT: 0904328145) để đ­ược h­ướng dẫn./.

 

                                                                                                                                                                                               BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

                                                                                                                                                                  
                                                           
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn