Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-BCĐ ngày 24/5/2016 của Ban chỉ đạo Chỉ đạo cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác xã kiểu mới tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác xã kiểu mới” (sau đây gọi tắt là cuộc thi); Ban tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi như­ sau:
 
Liên kết hữu ích